بسیاری از فراد رنگ انواع عسل را به عنوان یکی از فاکتورهای تعیین کیفیت این محصول در نظر میگیرند. از نظر این افراد، بهترین نوع عسل عسلی است که رنگ تیره تری داشته باشد. اما در واقع رنگ عسل فقط نشان دهنده رنگ شهدی است که عسل از آن به تولید رسیده است.