بهترین عسل موجود در بازار را نمی توان بر اساس رنگ آن انتخاب کرد. رنگ عسل طبیعی ممکن است بسیار روشن یا بسیار تیره باشد. برای مثال رنگ عسل گون بسیار روشن است. چیزی که تعیین کننده رنگ عسل است، تنها نوع گیاهی است که زنبور عسل از شهد آن برای تولید عسل استفاده کرده است.