درست است که عسل ماده ای فساد ناپذیر است اما با رعایت روش نگهداری عسل می توان این محصول را بدون هیچ تغییری تا مدت زمان زیادی نگهداری کرد. برای مثال گذاشتن عسل در یخچال به هیچ وجه توصیه نمی شود. چون عسل رطوبت یخچال را به خود جذب کرده و عطر آن به دلیل جذب بوی یخچال تغییر می کند.