زنبورداری ایران سابقه بسیار طولانی دارد و زنبورداران در ایران برای مدت بسیار طولانی است که به این حرفه اشتغال دارند. وارد شدن زنبورداری مدرن طی دهه های اخیر،باعث استفاده از روش های مدرن برای تولید عسل شده و باعث تشویق زنبورداران به تولید عسل شده است.