کریستاله شدن عسل و یا همان شکرک زدن عسل، مسئله ای است که نشان دهنده طبیعی بودن عسل است. اگر شما دقیقا بدانید که شکرک عسل طبیعی چه شکلی است می توان گفت به یکی از راه های شناخت عسل طبیعی دسترسی پیدا کرده اید.