اگر به دنبال راهی برای تشخیص عسل واقعی هستید، باید بدانید که طعم عسل طبیعی را نمی توان به عنوان یکی از این راه ها در نظر گرفت. طعم عسل برگرفته از عطر و طعم شهد گیاهان است. اما وجود اسانس هایی که به عسل های تقلبی اضافه می شود، تشخیص عسل طبیعی را از روی طعم آن شخت کرده است.