عسل برگ محصولی مشابه عسل است اما کیفیت آن بسیار پایین تر از عسل است و به هیچ وجه نمی توان از آن به عنوان جایگزینی برای عسل استفاده کرد. زنبور عسل برای تولید عسل از شهد گیاهان استفاده می کند. اما عسل برگ از شهدی که توسط حشرات و از شیره درختان به دست می آید، تولید می رسد.