حتما شما هم در خرید عسل طبیعی بارها این سوال برایتان پیش آمده است که چگونه عسل طبیعی را تشخیص دهیم. با توجه به اینکه هیچ راه قطعی به جز آزمایش عسل برای تشخیص طبیعی بودن آن وجود ندارد، می توانید از فروشنده بخواهید تا برگه آزمایش محصول خود را به شما نشان دهد.