با توجه به اینکه عسل کلمه ای است عربی و استفاده از شهد هم برای اشاره به عسل چندان مناسب به نظر نمی رسد، همواره افراد به دنبال معنی شهد و عسل به فارسی بوده اند. کلمه ای که بیشتر به عنوان معنی این کلمات در فارسی مورد استفاد قرار میگیرد انگبین است.