عسل کلمه ای عربی است و همانطور که می دانید کلمه عسل در قرآن بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. معنی عسل در بسیاری از فرهنگ های لغت به فارسی با کلمه انگبین مساوی بوده است. این کلمه دقیقا به همان ماده ای که زنبورعسل به تولید می رساند اشاره می کند.