با توجه به قیمت بالای عسل طبیعی، نگهداری عسل طبیعی به نحوی که این محصول خواص خود را از دست ندهد، مساله ای است که اهمیت آن روز به روز در حال افزایش است. خریدار عسل طبیعی باید بداند گذاشتن عسل در یخچال می تواند باعث کاهش کیفیت این محصول شود.