یکی از اشتباهات در نگهداری عسل گذاشتن عسل در یخچال است. چون عسل با قرار گرفتن در یخچال رطوبت داخل یخچال را به خود جذب می کند. بهترین جا برای نگهداری عسل دمای اتاق و در ظرف سفالی است. ظرف سفالی با جذب رطوبت موجود در عسل باعث می شود کیفیت این محصول برای مدت طولانی باقی بماند.