چگونگی فعالیت زنبورعسل برای تولید عسل طبیعی مسئله ای است که هنوز کاملا برای ما انسانها آشکار نشده است. مطالعه زندگی اجتماعی زنبور عسل کار ساده ای است اما اینکه چگونه شهد در بدن زنبور عسل به عسل تبدیل می شود هنوز هم پر از ابهام است.