می دانیم که تنها راه برای تشخیص اصل و طبیعی بودن عسل این است که از طریق آزمایش های مخصوص فاکتورهای مشخصی را در این ماده مورد ببرسی قرار دهیم. یکی از این فاکتورهای بسیار مهم hmf عسل و یا اندازه گیری هیدروکسی متیل فورفورال در عسل است.