زنبوردرمانی یا آپی تراپی به عنوان یک شاخه اصلی در درمان انواع بیماری ها بوده که در آن از فرآورده های طبیعی زنبورعسل همچون انواع عسل طبیعی ، موم ، بره موم ، ژل رویال و نیش زنبورعسل بعنوان دارو استفاده شده و نتایج بسیار رضایت بخشی داشته است.