زنبورعسل

قیمت زنبور عسل در ایران و نحوه پرورش انواع نژاد های پرفروش آن از جمله کارنیکا و قفقازی، همچنین چگونگی مدیریت کلنی ها در بهار و زمستان و تهیه لوازم و ادوات مورد نیاز آن به همراه تامین داروهای تقویتی زنبورعسل و مکمل های آن را از ما بخواهید.