زنبور عسل

قیمت زنبور عسل در ایران و نحوه پرورش انواع نژاد های پرفروش آن از جمله کارنیکا و قفقازی، همچنین چگونگی مدیریت کلنی ها در بهار و زمستان با لوازم و داروهای مورد نیاز آنرا از ما بخواهید.