تمام زنبورداران قبل از اینکه کار خود را در زنبورداری ها، چه بزرگ و چه کوچک، شروع کنند، نیاز به استفاده از تجهیزات زنبورداری دارند. منظور از تجهیزات تنها دستگاه ها یا ابزار زنبورداری نیست. برای مثال می توان از انواع لباس زنبورداری به عنوان یکی از ضروری ترین تجهیزات زنبورداری نام برد.